Detaylar, Kurgu ve metin2 sunucu

sizlere ula?t?rmaktad?r. Ayn? zamanda manzum aral?klar ile denetçi ve s?f?rlamalar yap?p kapanm?? ya da popülerli?ini yitirmi? serverleri yay?ndan kald?rarak her ça??lk kurulum dahil yeti?mek üzere size 5 ücretsiz files de?konuikli?i hakk? veriyoruz her kamer paketinizi uzatt???n?zda haklar?n?z yenileniyor.It looks like you were misusing this

read more